Ìèíèé ìîíãîë õýë

Хэл, соёл-үндэсний бахархал

ÕÕÑÑ-èéí ÕÕÎÑ-136, Æýñàí-×èíãèñ õààí ñóðãóóëèéí 153, 156, 157-ð á¿ëãèéíõýíä çîðèóëàâ.

2011-12-09 19:58

 

Õýë øèíæëýë õè÷ýýëèéí óëèðëûí øàëãàëòûí àñóóëò

1. Õýë øèíæëýëèéí ñóäëàõ ç¿éë

2. Õýë øèíæëýëèéã õàìðàõ õ¿ðýýãýýð íü õýðõýí àíãèëàõ âý?

3. Ìîíãîë õýëíèé õºãæëèéí ò¿¿õèéí àíãèëàë

4. Õýë øèíæëýë áóñàä øèíæëýõ óõààíòàé õýðõýí õîëáîãäîõ âý?

5. Õýëíèé ¿¿ðãèéí òóõàé

6. Õýëíèé íºëºº, ò¿¿íèé îíöëîã

7. Õýëíèé õýì õýìæýý, ò¿¿íèé îíöëîã

8. Õýë ñýòãýõ¿éí õîëáîî õàìààðëûí òóõàé

9. Õýë ñýòãýõ¿éí õîîðîíäûí õîëáîî õàìààðëûã ãàðëûí òàëààñ íü àâ÷ ¿çýõ

10. Õýë ñýòãýõ¿éí ¿éë àæèëëàãààã óäèðäàæ áàéäàã òàðõèíû ¿éë àæèëëàãàà

11. Õýë, õýëýõ¿é ãýæ þó âý?

12. Õýë, õýëýõ¿éí øèíæ

13. Õýë, õýëýõ¿éí ¿¿ðýã

14. Õýëýõ¿éí òºâ¿¿äèéí ¿éë àæèëëàãàà

15. Ãàäààä õýëýõ¿é, ò¿¿íèé àíãèëàë òóñ á¿ðèéã òàéëáàðëàíà óó

16. Áè÷ãèéí õýëýõ¿éí îíöëîã

17. Äîòîîä õýëýõ¿éí îíöëîã

18. Õýëíèé ãàðàë ¿¿ñëèéí òóõàé

19. Õýëíèé ãàðàë ¿¿ñëèéí òóõàé áèîëîãèéí îíîë

20. Õýëíèé ãàðàë ¿¿ñëèéí òóõàé íèéãìèéí îíîë

21. Õýëíèé ãàðàë ¿¿ñëèéí òóõàé îð÷èí öàãèéí ñóðãààë

22. Õýëíèé õºãæëèéí ÷èã õàíäëàãà

23. Îâîã àéìãèéí õýë á¿ðýëäýõ øàëòãààí

24. ßñòíû õýë á¿ðýëäýõ øàëòãààí

25. ¯íäýñòýí õîîðîíäûí õýë 26. Çîõèîìîë õýëíèé òóõàé

27. Áè÷èã ¿ñýã ¿¿ñýõ øàëòãààí

28. Áè÷èã, áè÷èã ¿ñýã ãýæ þó âý?

29. Çóðãèéí áè÷èã, ò¿¿íèé ¿¿ñýõ øàëòãààí

30. Óòãûí áè÷èã, ò¿¿íèé ¿¿ñýõ øàëòãààí

31. Àâèàíû áè÷èã, ò¿¿íèé îíöëîã

32. Òîä áè÷èã, ò¿¿íèé îíöëîã

33. Ñî¸ìáî áè÷èã, ò¿¿íèé îíöëîã

34. ĺðâºëæèí áè÷èã, ò¿¿íèé îíöëîã

35. Ãàëèã ¿ñýã, ò¿¿íèé îíöëîã

36. Âàãèíäðàãèéí ¿ñýã, ò¿¿íèé îíöëîã

37. Ìîíãîë õýëíèé õºãæëèéí ò¿¿õèéã ¿å÷ëýõ øàëòãààí

38. Á.ß. Âëàäèìèðöîâ ìîíãîë õýëíèé õºãæëèéí ò¿¿õèéã õýðõýí ¿å÷èëñýí áý?

39. Í. Ïîïïå ìîíãîë õýëíèé õºãæëèéí ò¿¿õèéã õýðõýí ¿å÷èëñýí áý?

40. Ìîíãîë õýëíèé õºãæëèéí ò¿¿õèéã õýðõýí ¿å÷ëýõ âý?

41. ªâºã ìîíãîë õýëíèé òóõàé

42. Ýðòíèé ìîíãîë õýëíèé òóõàé

43. Äóíäàä ¿åèéí ìîíãîë õýëíèé òóõàé

44. Îð÷èí ¿åèéí ìîíãîë õýëíèé òóõàé

45. Õýë ñóäëàà÷ ×èíãýëòýé äýëõèé äýýð õýäýí ìîíãîë õýë áàéíà ãýæ ¿çñýí áý?

46. Ýðäýìòýí Ä.Òºìºðòîãîî äýëõèé äýýð õýäýí ìîíãîë õýë áàéíà ãýæ ¿çñýí áý?

47. Ýðäýìòýí Ñ.Ãàðìàà äýëõèé äýýð õýäýí ìîíãîë õýë áàéíà ãýæ ¿çñýí áý?

48. Õýëèéã ãàðàë ¿¿ñëýýð íü õýðõýí àíãèëàõ âý?

49. Òºðºë õýëíèé àíãèëàë

50. Äýëõèéí îëîí õýëèéã õýðõýí àíãèëàõ âý?

51. Õýëèéã õýâ øèíæýýð íü õýðõýí àíãèëàõ âý?

52. ßçãóóð áóþó òóñãàéëèã õýëíèé îíöëîã

53. Çàëãàìàë õýëíèé îíöëîã

54. Íóãàðõàé õýëíèé îíöëîã

55. Íèéëýã áóþó ãèø¿¿íò õýëíèé îíöëîã

56. Õýë õîëèëäîõ øàëòãààí

57. Õýë øèíæëýëèéí äýã¿¿ä

58. Àìåðèêèéí õýë øèíæëýëèéí óëàìæëàë

59. Êîïåíãàãåíû õýë øèíæëýëèéí óëàìæëàë

60. Ïðàãèéí õýë øèíæëýëèéí óëàìæëàë

61. Åãèïåòèéí õýë øèíæëýëèéí óëàìæëàë

62. Õÿòàäûí õýë øèíæëýëèéí óëàìæëàë

63. Ñòîèêèéí õýë øèíæëýëèéí äýã

64. Ýíýòõýãèéí õýë øèíæëýëèéí óëàìæëàë

65. Îð÷èí ¿å áà íèéãýì õýë øèíæëýë

66. Îð÷èí ¿å áà óãñààòíû õýë øèíæëýë

67. Îð÷èí ¿å áà åðºíõèé õýë øèíæëýë

68. Ò¿¿õýí ¿¿äíýýñ õàðüöóóëàí ñóäëàõ àðãà

69. Ò¿¿õýí ¿¿äíýýñ õàðüöóóëàí ñóäëàõ àðãûí ñàéí òàë

70. Ò¿¿õýí ¿¿äíýýñ õàðüöóóëàí ñóäëàõ àðãûí äóòàãäàëòàé òàë

71. Ôîíåì, ò¿¿íèé ¿¿ðýã

72. Ôîíåìèéí ººð÷ëºëò

73. Á¿òýýâýð, ò¿¿íèé ôîíåìîîñ ÿëãàðàõ øèíæ

74. ¯ã áà á¿òýýâðèéí ÿëãàà

75. Ìîíãîë õýëíèé ýãøèã ôîíåìóóäûí õîîðîíäîî ÿëãàðàõ øèíæ

76. ßçãóóð, ò¿¿íèé àíãèëàë

77. Çàëãàâàð, ò¿¿íèé àíãèëàë

78. Çàëãàâàð, ò¿¿íèé òºðºë

79. ¯ãèéí ¿íäýñ, ò¿¿íèé àíãèëàë

80. ¯ãèéí ºðãºëò, ò¿¿íèé àíãèëàë

81. Õ¿÷ëýã ºðãºëò ãýæ þó âý?

82. Ýãøèãëýíò ºðãºëò ãýæ þó âý?

83. Óðòëàã ºðãºëò ãýæ þó âý?

84. Ìîíãîë õýëòíèé çàðèì õýñýã íü õîëèìîã õýëòýí áîëñîí øàëòãààí

85. Ǻâ áè÷èõ ç¿é, ò¿¿íèé çàð÷èì

86. Àâèà ç¿éí çàð÷èì

87. Àâèàëáàð ç¿éí çàð÷èì

88. Ãàðàë ¿¿ñëèéí çàð÷èì

89. Ò¿¿õýí óëàìæëàëûí çàð÷èì

90. ¯ãç¿éí çàð÷èì

Äàðààõ ø¿ëãèéã öýýæëýõ:

91. Á.ßâóóõóëàí. “Áè õààíà òºðºº âý?

92. Á.ßâóóõóëàí. “Àëàã äýëõèéä òºðñºí ìèíü ó÷èðòàé”

93. Í.Íÿì-Îñîð. “Ìîíãîëûí èõ òàë”

94. Á.Ðèí÷åí. “Ìîíãîë õýë”

95. Ø.ÿðáàçàð. “Ìîíãîëîîðîî ãî¸äîã”

96. Á.Ëõàãâàñ¿ðýí. “Áîðæèãîíû áîð òàë”

97. Ä.Íàöàãäîðæ. “ Àëñ ãàçàð ñóðàõààð ÿâàã÷”

98. Ò.Î÷èðõ¿¿. “Àðãàìæààíû ÷óëóó”

99. Á.ßâóóõóëàí. “Ø¿ëýã ìèíü õ¿ëýã ìèíü”

100. Ä.Íàöàãäîðæ “Ìèíèé íóòàã”

Àøèãëàõ íîì:

1. Ò.Ïàãâà. “Õýë øèíæëýëèéí óäèðòãàë” ÓÁ. 1976 îí

2. Ñ.̺ºìºº. “Åðºíõèé õýë øèíæëýë” ÓÁ 1996 îí

3. Ø.Áèëýãñàéõàí “Õýë øèíæëýëèéí óäèðòãàë” ÓÁ 2006 îí

4. Ã.Òîìòîãòîõ “Õýë øèíæëýëèéí óäèðòãàë” 2010 îí

5. ÌÓÁÈÑ. ÌÑÑ. Îð÷èí öàãèéí ìîíãîë õýë” 2004 îí

6. Ë. Áîëä “Õýë øèíæëýëèéí óäèðòãàë” ÓÁ 2006 îí

7.Ðàâäàí “ Õýë øèíæëýëèéí ò¿¿õèéí òîâ÷îîí” ÓÁ 2002 îí

8. Æ.Ñàíæàà, Æ.Íàäìèä. “ÎÖÌÕ àâèà ç¿é”

Ангилал : хичээл | Нийтэлсэн : Бямба | Уншсан (865) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

  1. энхтогтох :
    2012-02-21 02:00

    миний ком дээр үсэгний фонд нь танигддаггүй ээ. яах хэрэгтэй вэ?

Сэтгэгдэлийн тоо : 1

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл