Ìèíèé ìîíãîë õýë

Хэл, соёл-үндэсний бахархал

ÒÄÓÑ-èéí ñýòã¿¿ë÷èéí 164-ð á¿ëãèéíõýíä çîðèóëàâ.

2011-12-09 19:32

Ìîíãîë õýëíèé íàéðóóëãà ç¿é õè÷ýýëèéí óëèðëûí øàëãàëòûí àñóóëò

1. Íàéðóóëãà ç¿éí ãàðàë ¿¿ñýë, ò¿¿íèé ñóäëàõ ç¿éë

2. Íàéðóóëãà ç¿éí àíãèëàë òóñ á¿ðèéã òàéëáàðëàíà óó!

3. Íàéðóóëãà áà íàéðóóëãà ç¿é ãýæ þó âý?

4. Íàéðóóëãà áà íàéðóóëãà ç¿éí èæèë òàë íü þó âý?

5. Íàéðóóëãà áà íàéðóóëãà ç¿éí ÿëãààòàé òàë íü þó âý?

6. Íàéðóóëãà ç¿éí øèíæëýõ óõààíû õºãæèëä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëñ

7. Íàéðóóëãà ç¿éí øààðäëàãà, ò¿¿íèé àíãèëàë

8. Íàéðóóëãûí àëäàà, ò¿¿íèé àíãèëàë

9. ¯ã áóðóó ñîíãîñîí àëäàà, ò¿¿íèé ¿¿ñýõ øàëòãààí

10. ßðóó õýðýãë¿¿ðèéã îíîâ÷ã¿é ñîíãîñîí àëäàà, ò¿¿íýýñ çàéëñõèéõ àðãóóä

11. ¯ã äàâòñàí àëäàà, ò¿¿íýýñ çàéëñõèéõ àðãóóä

12. ¯ã äóòñàí àëäàà, ò¿¿íèé ¿¿ñýõ øàëòãààí

13. ¯ã èë¿¿äñýí àëäàà, ò¿¿íèé ¿¿ñýõ øàëòãààí

14. Áàðèìò ãóéâóóëñàí àëäàà, ò¿¿íèé ¿¿ñýõ øàëòãààí

15. Ãîî ç¿éí àëäàà, ò¿¿íèé ¿¿ñýõ øàëòãààí

16. Ó÷èð ç¿éí àëäàà, ò¿¿íèé ¿¿ñýõ øàëòãààí

17. ¯ãç¿éí àëäàà, ò¿¿íèé ¿¿ñýõ øàëòãààí

18. Ãàð÷èã, ýõ çºð÷èëäñºí àëäàà ãýæ þó âý?

19. ¯ãèéí ºí㺠àÿñ ãàæñàí àëäàà, ò¿¿íèé ¿¿ñýõ øàëòãààí

20. Òýìäýãòèéí àëäàà ãýæ þó âý?

21. Íàéðóóëàõ ÷àäâàð ýçýìøèõýä áàðèìòëàõ çàð÷ìóóä

22. Ìîíãîë õýëíèé íàéðóóëãûí òºðëèéã íýðëýíý ¿¿?

23. Àëáàí áè÷ãèéí õýë íàéðóóëãà, ò¿¿íèé åðºíõèé îíöëîã

24. Àëáàí áè÷ãèéí õýë íàéðóóëãà, ò¿¿íèé ¿ãèéí ñàíãèéí îíöëîã

25. Àëáàí áè÷ãèéí õýë íàéðóóëãà, ò¿¿íèé ¿ã ç¿éí îíöëîã

26. Àëáàí áè÷ãèéí õýë íàéðóóëãà, ò¿¿íèé ºã¿¿ëáýð ç¿éí îíöëîã

27. ªðãºäºë, ò¿¿íèéã õýðõýí áè÷èõ âý?

28. Àæèë áàéäëûí òîäîðõîéëîëò ãýæ þó âý?

29. Àæèë áàéäëûí òîäîðõîéëîëò ÿìàð õýñã¿¿äýýñ á¿ðäýõ âý?

30. Øèíæëýõ óõààíû çîõèîëûí õýë íàéðóóëãà, ò¿¿íèé åðºíõèé îíöëîã

31. Øèíæëýõ óõààíû çîõèîëûí õýë íàéðóóëãà, ò¿¿íèé ¿ã ç¿éí îíöëîã

32. Øèíæëýõ óõààíû çîõèîëûí õýë íàéðóóëãà, ¿ãèéí ñàíãèéí îíöëîã

33. Øèíæëýõ óõààíû çîõèîëûí õýë íàéðóóëãà, ò¿¿íèé ºã¿¿ëáýð ç¿éí îíöëîã

34. Íèéòëýëèéí íàéðóóëãàä õàìààðàõ òºðë¿¿ä

35. Íèéòëýëèéí íàéðóóëãûí ìýäýýëýõ ¿¿ðýã

36. Íèéòëýëèéí íàéðóóëãûí íºëººëºõ ¿¿ðýã

37. Ìýäýý ãýæ þó âý?

38. ßðèëöëàãà ãýæ þó âý?

39. Áàðèìò, ò¿¿íèé ¿¿ðýã

40. Óðàí çîõèîëûí õýë íàéðóóëãà, ò¿¿íèé îíöëîã

41. ßðèàíû õýë íàéðóóëãà, ò¿¿íèé îíöëîã

42. Ìîíãîë õýëíèé õóó÷èí ¿ã, ò¿¿íèé àíãèëàë

43. ¯ã õóó÷ðàõ øàëòãààí

44. Õóó÷èí ¿ãèéí á¿ðýëäýõ¿¿í

45. Õóó÷èí ¿ãèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã

46. Ìîíãîë õýëíèé øèíý ¿ã

47. Øèíý ¿ãèéã ¿¿ñãýõ àðãà 48. Õýëýíä ¿ã íýâòðýõ øàëòãààí, õýëáýð

49. Ãàäààä ¿ãèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã

50. Íóòãèéí àÿëãóóíû ¿ã, ò¿¿íèé îíöëîã

51. Îéðîëöîî óòãàò ¿ã, ò¿¿íèé àíãèëàë

52. Îéðîëöîî óòãàò ¿ãèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã

53. Ìîíãîë õýëíèé õýëö ¿ã, ò¿¿íèé îíöëîã

54. Ìîíãîë õýëíèé õýëö ¿ã, àíãèëàë

55. ªâºðìºö õýëö, ò¿¿íèé îíöëîã

56. Õýâøìýë õýëö, ò¿¿íèé îíöëîã

57. Ñýäýâ, ò¿¿íèéã õýðõýí ñîíãîõ âý?

58. Èëòãýõ ÿðèàã áýëäýõ àðãà

59. Èëòãýõ ÿðèàíû ýõëýë

60. Ñîíñîã÷äûí àíõààðëûã õýðõýí òàòàõ âý?

61. Àñóóëòûí à÷ õîëáîãäîë, ò¿¿íèé òºðºë

62. ßðèàã õýðõýí òºãñãºõ âý?

63. Èëòãýã÷èéí õýëíèé õýì õýìæýýíä äàãàæ ìºðäºõ ÿìàð õ¿÷èí ç¿éë áàéäàã âý?

64. Èëòãýã÷èéí ÿðèàíä õàðøëàõ ç¿éë 

65. Îëîí íèéòèéí ÿðèàã ñîíñîõîä àíõààðàõ ç¿éëñ

66. Õýëíèé áóñ õýðýãë¿¿ðèéã íýðëýíý ¿¿

67. Ýõ ãýæ þó âý?

68. Ýõèéí íàéðóóëãà ç¿éí ñóäëàõ ç¿éë

69. Ýõèéã õýëáýðýýð íü õýðõýí àíãèëàõ âý?

70. Ýõèéã õýìæýýãýýð íü õýðõýí àíãèëàõ âý?

71. Ýõèéí òºëºâëºãºº ãýæ þó âý?

72. Ýõ çîõèîõîä òºëºâëºãºº ÿìàð ¿¿ðýãòýé âý?

73. Ýõèéí òºëºâëºãººã õýðõýí àíãèëàõ âý?

74. Ýõèéí çîõèîìæ ãýæ þó âý?

75. Ýõèéí á¿òýö ãýæ þó âý?

76. Ýõèéí äýñ äàðàà, ò¿¿íèé àíãèëàë

77. Ýõèéã íýã íü íºãººãººñ ÿëãàðàõ õýâ ìàÿãààð íü õýðõýí àíãèëàõ âý?

78. Òîî÷èí áè÷èõ õýâ ìàÿã ãýæ þó âý?

79. Ýðãýö¿¿ëýí áè÷èõ õýâ ìàÿã ãýæ þó âý?

80. Ä¿ðñëýí áè÷èõ õýâ ìàÿã ãýæ þó âý?

81. Ýõèéí íàéðóóëãûí øààðäëàãûã õýðõýí àíãèëàõ âý?

82. Íýð òîìú¸î, ò¿¿íèé àíãèëàë

83. Íýð òîìú¸îã áîëîâñðóóëàõàä àíõààðàõ ç¿éë Äàðààõ ø¿ëãèéã öýýæëýõ:

84. Á.ßâóóõóëàí. “Áè õààíà òºðºº âý?”

85. Á.ßâóóõóëàí. “Àëàã äýëõèéä òºðñºí ìèíü ó÷èðòàé”

86. Í.Íÿì-Îñîð. “Ìîíãîëûí èõ òàë”

87. Á.Ðèí÷åí. “Ìîíãîë õýë”

88. Ø.ÿðáàçàð. “Ìîíãîëîîðîî ãî¸äîã”

89. Á.Ëõàãâàñ¿ðýí. “Áîðæèãîíû áîð òàë”

90. Ä.Íàöàãäîðæ. “ Àëñ ãàçàð ñóðàõààð ÿâàã÷”

91. Ò.Î÷èðõ¿¿. “Àðãàìæààíû ÷óëóó”

92. Á.ßâóóõóëàí. “Ø¿ëýã ìèíü õ¿ëýã ìèíü”

93. Ä.Íàöàãäîðæ. “Ìèíèé íóòàã” Óëèðëûí øàëãàëòûí àñóóëòûã îþóòàí áèå äààí áîëîâñðóóëàõäàà àøèãëàõ ýõ çîõèîë, íîì, ñóðàõ áè÷èã áóñàä ìàòåðèàë:

1. Ö.Ñ¿õáààòàð “Øèíæëýõ óõààíû íèéòëýë çîõèîëûí íàéðóóëãà” ÓÁ 1985 îí

2. Ö.Áàÿðñ¿ðýí, Ö.Ñ¿õáààòàð áà áóñàä “Ìîíãîë õýëíèé íàéðóóëãûí òºðºë” ÓÁ 1991

3. Ö.Ñ¿õáààòàð “Íàéðóóëàí áè÷èõ àðãà óõààí” ÓÁ 1993 îí

4. Ä.Îòãîíñ¿ðýí “Ìîíãîë õýëíèé ¿ãèéí ñàíãèéí íàéðóóëãà ç¿é” ÓÁ 1993 îí.

5. Ö.Ñ¿õáààòàð “ßðèõ óðëàã” Äýä äýâòýð ÓÁ 1996 îí.

6. ÌÓÁÈÑ ÌîÑÑ Õýë øèíæëýëèéí òýíõèì “Îð÷èí Öàãèéí Ìîíãîë Õýë” ÓÁ 2004 îí

7. ª. Íàðàíáàò “Ìîíãîë õýëíèé íàéðóóëãà ç¿é” Õºõ õîò 2005 îí.

8. Ö.Ñ¿õáààòàð. “Ìîíãîë õýëíèé íàéðóóëãà ç¿é” ÓÁ 2007 îí

9. Ä.Îòãîíñ¿ðýí. “Ýõ çîõèîõ òîâ÷ ãàðûí àâëàãà” ÓÁ 1995 îí

10.www.byamba.ikhzasag.mn

Ангилал : хичээл | Нийтэлсэн : Бямба | Уншсан (845) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

 1. Tsogzolmaa :
  2014-06-25 10:45

  gfhgj

 2. soyoloo :
  2013-11-03 21:22

  amjilt husiy

 3. золзаяа :
  2012-03-13 15:11

  дажгүй юмаа

Сэтгэгдэлийн тоо : 3

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл